terug

Resultaten lezersonderzoek Woontij Magazine en digitale nieuwsbrief

WVH werkt aan een nieuw ondernemingsplan. Daarbij denken we natuurlijk ook na over hoe we de komende jaren gaan communiceren. Voordat we hierover beslissen, wilden we weten hoe Woontij Magazine en onze digitale nieuwsbrieven worden gelezen en gewaardeerd. We voerden daarom in maart een kort lezersonderzoek uit. Alle huurders waarvan we een e-mailadres hebben, ontvingen van ons een digitale vragenlijst. Daarnaast belden we met 76 huurders. Hieronder leest u een samenvatting van de resultaten van dat lezersonderzoek. 

Respons
We verstuurden aan bijna 1.200 huurders de vragenlijst per e-mail. We ontvingen er 320 ingevuld terug.  Dat betekent dat ruim een kwart (27%) van deze huurders de moeite nam om de vragenlijst in te vullen. Met de 76 huurders die we belden, hebben we in totaal een reactie van bijna 400 huurders ontvangen. Dat is 20% van alle huurders van WVH: een prachtig aantal. De groep 50-plussers is sterk vertegenwoordigd in dit lezersonderzoek. Dat komt overeen met de leeftijdsopbouw van onze huurders. Ook daarin is de groep van 51 jaar en ouder het grootst.

Vulde u de vragenlijst online of aan de telefoon met ons in? Hartelijk dank nog daarvoor!

Woontij Magazine wordt veel gelezen en goed gewaardeerd
We laten Woontij Magazine bij al onze huurders thuis bezorgen. Bijna iedereen kent het dan ook. Van de  huurders die de vragenlijst online invulden, leest 92% Woontij Magazine. Van de huurders die we belden, is dat 74%. In beide groepen huurders noemt 79% het blad goed. Van de online geënquêteerden vindt 15% het blad zelfs zeer goed. Bij de telefonisch geënquêteerden is dat 12%. Niemand vindt het een slecht blad.
De meest gegeven toelichtingen van huurders bij deze vraag zijn: duidelijk, overzichtelijk, goed leesbaar, informatief. Ook noemen huurders regelmatig dat ze het blad er mooi of netjes uit vinden zien. Enkele opvallende reacties zijn verder:

·       Kan wat kritischer naar eigen organisatie toe

·       Gezellig, alles staat er duidelijk in

·       Leuk om te lezen, mooie foto’s (meermaals genoemd)

·       Artikelen zijn vaak te algemeen en geven te weinig informatie, of zouden kunnen verwijzen naar meer achtergrond informatie via de website van WVH

We hebben ook gevraagd welk soort artikelen men altijd, vaak, soms of nooit leest. Daar komt de volgende top 3 uit naar voren

1.   Artikelen over nieuwbouw- en onderhoudsprojecten

2.   Actueel / kort nieuws

3.   Nieuws over / van Houdt Zicht (online), Interviews met medewerkers van WVH (telefonisch)

Op plek 4 van altijd en veel gelezen artikelen, staan de Interviews met huurders. Ook uit het belrondje onder huurders die met een interview in Woontij Magazine hebben gestaan, komt naar voren dat de interviews met huurders goed worden gelezen. Alle zes vertelden ze dat ze leuke reacties hebben gekregen op hun verhaal in Woontij Magazine. We lichten er een paar uit:

“Ik heb het interview aan mensen laten zien en kreeg daar hele leuke reacties op. Mensen zeiden dat ze het een leuk verhaal vonden. Ik heb ook wel spontane reactie gekregen van mensen op straat en van buren.”

“Ik heb zeker reacties gekregen, met name van mensen uit mijn omgeving. Maar ook in de kroeg spraken mensen me aan. Door het interview wisten zij dat ik achter het initiatief zat.”

“In de supermarkt werd ik aangesproken met de vraag ‘Ken ik u niet ergens van?’”

Ook de digitale nieuwsbrief wordt goed gelezen en gewaardeerd
Het beeld dat het onderzoek geeft over de digitale nieuwsbrief, wijkt niet veel af van dat over Woontij Magazine. Ook de digitale nieuwsbrief wordt onder de huurders die de vragenlijst online invulden goed gelezen: 92% leest hem. De waardering voor de nieuwsbrief ligt iets lager dan voor Woontij Magazine, maar is nog altijd hoog: 74% vindt de nieuwsbrief goed, 13% vindt hem zeer goed. De huurders die de nieuwsbrief als goed of zeer goed waarderen, geven vaak als toelichting:
Makkelijk te lezen, interessant, leuk, goed of handig. Van het kleine percentage huurders dat de nieuwsbrief als matig of slecht beoordeelt, lazen we de volgende reacties:

·       Weinig aandacht voor huurders

·       Niet altijd interessant

Digitaal of op papier?
In de resultaten valt verder op dat een deel van de huurders de nieuwsbrief waardeert omdat die digitaal is (makkelijk, bespaart papier en portokosten). Maar ook meermaals merken huurders op dat ze liever op papier lezen en om die reden Woontij Magazine (meer) waarderen en/of niet kwijt willen.

We gaan met de resultaten aan de slag!
We zijn blij met alle positieve opmerkingen. Dat betekent dat we het niet rigoureus anders hoeven te doen. We kijken in elk geval naar de frequentie van Woontij Magazine en de digitale nieuwsbrief. De kritische opmerkingen gebruiken we om Woontij Magazine en de digitale nieuwsbrief nóg beter te maken. 

Wilt u nog iets aan ons kwijt over Woontij Magazine of de Nieuwsbrief?
Laat het ons weten. U kunt een berichtje sturen naar info@wvhwonen.nl of bellen met 0174 – 38 99 40. Vraagt u dan naar Jeanette de Koning.

Ontvangt u geen digitale nieuwsbrief van ons?
Dan hebben wij geen e-mailadres van u. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Geef dan uw e-mailadres aan ons door via info@wvhwonen.nl 
Vermeld daarbij uw huisadres.

Waar kunnen wij u mee helpen?