terug

Meer woningen in de Van Spilbergenstraat en het De Cordespad

In heel Nederland is sprake van woningnood, dus ook in Hoek van Holland. WVH wil zo snel mogelijk bijdragen aan een oplossing en ziet mogelijkheden om in een bestaande wijk woningen te bouwen. In complex 010 (de buurt met de platte daken) staat een herstructurering gepland.

WVH heeft plannen om twintig woningen aan de Van Spilbergenstraat en het De Cordespad te slopen en op deze plek circa 42 appartementen te bouwen. Zo komen er niet alleen woningen bij, maar draagt WVH ook bij aan een meer divers woningaanbod in deze buurt. 
 
Meer woningen én meer variatie 
WVH heeft relatief veel kleine eengezinswoningen in deze buurt. WVH vindt het belangrijk dat er niet alleen méér woningen worden gebouwd, maar ook dat er een meer divers woningaanbod in deze buurt komt. Dat betekent naast eengezinswoningen meer appartementen voor één- en twee persoonshuishoudens. Dit is goed voor de diversiteit, toekomstbestendigheid en de leefbaarheid in de buurt. En het maakt het mogelijk dat bewoners kunnen doorstromen binnen hun eigen buurt.  
 
Er zijn te weinig woningen voor Hoekse jongeren 
Vorig jaar onderzocht de Gebiedscommissie Hoek van Holland de woonwensen van Hoekse jongeren. Daaruit bleek dat een grote groep graag in Hoek van Holland wil blijven wonen, maar dat er voor hen nauwelijks woningen zijn. In de sociale sector komt jaarlijks maar een beperkt aantal woningen voor verhuur beschikbaar. Ook de Rotterdamse wethouder Zeegers wil dat er voor jongeren meer gebouwd wordt in de kleine kernen, zoals Hoek van Holland. 
 
Senioren willen wel verhuizen, maar er is weinig aanbod 
Er wonen veel senioren in eengezinswoningen. Sommige senioren willen best verhuizen, maar er is te weinig aanbod. Daarnaast wonen ze vaak al zo lang in hun huis en hebben ze veel sociale contacten in hun buurt. Ze blijven daarom graag in die vertrouwde omgeving wonen. Wanneer senioren vanuit een eengezinswoning naar een appartement verhuizen, komen er eengezinswoningen vrij. Hierin kunnen jonge gezinnen komen wonen. Dit noemen we doorstroming. 
 
Met de nieuwbouwplannen wil WVH woningen bouwen voor één- en tweepersoonshuishoudens. In totaal komen er circa 22 woningen bij. WVH vroeg advies aan de bewonerscommissie van de buurt (BC010) en aan Houdt Zicht over de doelgroep voor de nieuwbouwplannen. Dit kunnen bijvoorbeeld jongeren uit Hoek van Holland zijn die zelfstandig gaan wonen of senioren die binnen hun wijk kunnen verhuizen en een eengezinswoning achterlaten voor jonge gezinnen.  
 
WVH koos deze locatie voor de nieuwbouwplannen omdat het erfpachtgrond is en de grond al een woonbestemming heeft. Een wijziging in het bestemmingsplan is daardoor eenvoudiger. WVH beschikt daarnaast niet over grondposities waar gebouwd kan worden. Bovendien hebben deze woningen diepe tuinen, waardoor er meer woningen op deze locatie teruggebouwd kunnen worden dan er nu staan.  
 
Sociaal plan voor de bewoners 
Voor de bewoners van de potentieel te slopen woningen stelt WVH in overleg met de Woonbond en de bewonersvertegenwoordiging een sociaal plan op. Hierin staan de rechten en plichten van zowel WVH als verhuurder als die van de bewoners van de potentieel te slopen woningen. Te denken valt aan het recht op een stadsvernieuwingsurgentie (de hoogste urgentie), de verhuiskostenvergoeding, terugkeergarantie etc. 
 
Traject tot nu toe 
- WVH voert regelmatig gesprekken met BC010 en de Woonbond wanneer er belangrijke onderwerpen zijn voor de bewoners. De Woonbond ondersteunt de bewoners van de potentieel te slopen woningen. 
 
- WVH informeert regelmatig bewoners van de potentieel te slopen woningen over belangrijke stappen in het traject zoals het advies van de gemeente op de plannen. 
 
- In september 2021 presenteerde WVH de plannen aan Houdt Zicht. 
 
- In september 2021 presenteerde WVH de plannen aan de BC 010. 
 
- In september en oktober 2021 voerde de sociaal projectleider en/of de directeur en/of manager Wonen van WVH individuele gesprekken met alle bewoners van de potentieel te slopen woningen. Op dat moment waren de plannen nog niet tot in detail uitgewerkt. WVH vond het echter belangrijk om toch al deze gesprekken te voeren, om in een vroeg stadium met de bewoners in gesprek te gaan en vooral hun zorgen en vragen te horen. En om te voorkomen dat bewoners via iemand anders over de plannen hoorden. 
 
- In november 2021 vonden twee inloopavonden plaats voor alle bewoners van de wijk. WVH vertelde hier over de plannen en de bewoners konden hun vragen stellen.  
 
- In januari 2022 organiseerde WVH een online-bijeenkomst (vanwege corona) voor bewoners van de potentieel te slopen woningen. Hier vertelde WVH over de plannen en hadden de bewoners gelegenheid hun mening te geven en vragen te stellen. 
 
- WVH vroeg de gemeente Rotterdam om advies uit te brengen op de plannen. De gemeente bracht eind mei 2022 haar advies uit en verleent haar medewerking aan onze nieuwbouwplannen die passen bij het woonbeleid van de gemeente.  
 
- Vervolgens zijn BC010 en Houdt Zicht gevraagd om een advies uit te brengen op de plannen. BC010 brengt een advies uit op het totale plan voor heel complex 010. Houdt Zicht brengt een advies uit op het totale plan voor de complexen 010 en 310 (de buurt met de oranje daken). Dit advies wordt deze zomer verwacht.  
 
Hoe nu verder? 
WVH vindt het belangrijk om met de bewoners in gesprek te blijven. De gesprekken met de Woonbond en BC010 blijven doorgaan. Medio september 2022 vindt een bijeenkomst plaats met de bewoners van de potentieel te slopen woningen en de Dorpsraad waar onder andere de plannen voor sloop en nieuwbouw op de agenda staan. 

Waar kunnen wij u mee helpen?