terug

Governance

WVH is een maatschappelijke organisatie. We hechten veel waarde aan betrouwbaarheid en integriteit. Daarom houden wij ons onder meer aan de Governance-code voor Woningcorporaties.

Governance is de manier waarop een organisatie invulling geeft aan het besturen van de organisatie en hierover verantwoording aflegt.

Visie op bestuur en toezicht
WVH heeft een grote verantwoordelijkheid in Hoek van Holland. Die nemen we heel serieus. Ook als het gaat om de wijze van besturen van en toezicht houden op onze organisatie. In de Visie op bestuur en toezicht leest u hoe de Raad van Commissarissen (RvC) en de directeur-bestuurder invulling geven aan de Governancecode. En hoe zij de missie en kernwaarden van WVH tot uiting brengen in de manier van besturen en toezicht houden. Dat betekent: goed bestuur en leiderschap, integriteit, transparantie, een adequate maatschappelijke verantwoording en goed toezicht daarop.

Integriteitscode
We kennen ook een eigen integriteitscode. Deze code is de leidraad voor het gedrag van onze medewerkers. Het waarborgen van uw privacy is onderdeel van de integriteitscode.

WVH heeft daarnaast een interne meldprocedure bij (het vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid.

Waar kunnen wij u mee helpen?