terug

WVH ondertekent het gemeentelijke convenant Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen 2022

Zorgorganisaties, woningcorporaties (waaronder WVH) en de gemeente Rotterdam hebben afspraken gemaakt over de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Alle partijen werken samen aan het realiseren van voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen. Zij doen dit met het oog op de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. De samenwerking is vastgelegd in het Convenant Huisvesting kwetsbare doelgroepen 2022 dat de partijen op 14 april hebben ondertekend. 

Onder kwetsbare groepen vallen bijvoorbeeld mensen met schulden, met huisvestingsproblematiek, een arbeidsbeperking en mensen met een lichamelijke, psychische of geestelijke beperking. De partijen gaan elkaar op de hoogte houden van bestaande en nieuwe locaties waar kwetsbare doelgroepen kunnen wonen. Zo kunnen ze er met elkaar voor zorgen dat een nieuwe locatie een goede plek in de buurt krijgt, en de nieuwe bewoners en de mensen die er al wonen en werken zo prettig mogelijk kunnen samenleven.  
 
Vraag en aanbod 
Zorgorganisaties, woningcorporaties en de gemeente spreken elkaar in het Platform Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen. In dit platform brengen de partners vraag en aanbod in de huisvesting van kwetsbare doelgroepen bij elkaar en sturen ze bij als dat nodig is. Ook bespreken ze vraagstukken op het gebied van wonen en zorg.  
Bij ieder nieuw voorstel wordt gekeken naar de mogelijke impact op de buurt. Dat gebeurt aan de hand van een stappenplan dat in het convenant is opgenomen. Het stappenplan wordt in 2022 verder uitgewerkt met een dashboard waarin de meeste voorzieningenlocaties worden opgenomen.  
 
Inclusieve stad  
Rotterdam wil een inclusieve stad zijn. In een inclusieve stad hebben mensen, jong en oud, met en zonder beperking, dezelfde kansen op gebied van wonen en zorg. “Elke samenleving kent mensen die om verschillende redenen niet in staat zijn om zich op eigen kracht te handhaven in de maatschappij. Ook in Rotterdam leven kwetsbare doelgroepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met psychosociale problematiek. Deze mensen hebben recht op een volwaardige plaats in de samenleving. Ze hebben, soms tijdelijk, een plek nodig waar ze met begeleiding kunnen wonen. Het Convenant Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen voorziet daarin”, aldus wethouder Christine Eskes (o.a. Volksgezondheid en Zorg). Het convenant is te vinden op www.rotterdam.nl/wonen-leven/huisvesting-kwetsbare-doelgroepen.  
 
Op de foto ziet u de ondertekenaars van het convenant: wethouder Christine Eskes (o.a. volksgezondheid en zorg) en wethouder Bas Kurvers (bouwen en wonen) samen met Rotterdamse zorgorganisaties en woningbouwcorporaties 

Waar kunnen wij u mee helpen?