terug

Algemene ledenvergadering

WVH is een vereniging. Iedereen die een woning van ons huurt, kan lid worden van de vereniging (maximaal één lid per woning).

Leden worden op de hoogte gehouden van het beleid van WVH via de algemene ledenvergadering die wij jaarlijks organiseren. Alle leden ontvangen hiervoor per post of e-mail een uitnodiging.
De artikelen uit de statuten van WVH die gaan over de ALV zijn uitgewerkt in een huishoudelijk reglement
De ALV van 2020 heeft plaatsgevonden op maandag 29 juni 2020. 

Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering WVH op 29 juni 2020 stonden onderstaande punten

1. Opening
Benoeming onafhankelijk technisch voorzitter

2. Mededelingen

3. Notulen
Notulen Vergadering van Leden van 25 juni 2019

4. Jaarstukken 2019
Bestuursverslag en jaarrekening
Toelichting door Arie Dijkhuizen, manager Financien WVH
- vaststelling van het jaarverslag
- verlenen decharge aan RvC voor vaststellen van de jaarrekening
- verlenen decharge aan het bestuur voor gevoerde beleid
- verlenen van decharge aan RvC voor gehouden toezicht
Accountantsverklaring 2019

5. Invulling RvC bij belet of ontstentenis van gehele RvC
Voorstel RvC voor invulling: via VTW commissarissen pool

6. Voorstel besluit afzien van adviesrecht door ALV
Besluit afzien adviesrecht

7. Vaststellen contributie 2021 lidmaatschap WVH
Voorstel contributie 2021

8. Rondvraag

9. Sluiting

Heeft u vragen over het lidmaatschap van de vereniging, de algemene ledenvergadering of één van de onderwerpen op de agenda? Stel ze aan Jeanette de Koning, bestuurssecretaris van WVH via j.dekoning@wvhwonen.nl.

Waar kunnen wij u mee helpen?