terug

Algemene ledenvergadering

WVH is een vereniging. Iedereen die een woning van ons huurt, kan lid worden van de vereniging (maximaal één lid per woning).

Leden worden op de hoogte gehouden van het beleid van WVH via de algemene ledenvergadering die wij jaarlijks organiseren. Alle leden ontvangen hiervoor per post of e-mail een uitnodiging.
De artikelen uit de statuten van WVH die gaan over de ALV zijn uitgewerkt in een huishoudelijk reglement
De ALV van 2024 vindt plaats op maandag 24 juni. 

De agenda van de Algemene Ledenvergadering WVH op 26 juni 2023

1. Opening
De directeur-bestuurder heeft Robert van Bendegem benoemd als onafhankelijk technisch voorzitter

2. Mededelingen

3. Notulen algemene ledenvergadering van 27 juni 2022
Het verslag van deze vergadering is op 18 augustus 2022 gestuurd naar de leden die aanwezig waren bij of hebben gereageerd op de uitnodiging voor de ALV in 2022.

4. Jaarstukken 2022
Bekijk hier de jaarstukken 2022

- toelichting
- vaststelling van het jaarverslag
- verlenen decharge aan RvC voor vaststellen van de jaarrekening
- verlenen decharge aan het bestuur voor gevoerde beleid
- verlenen van decharge aan RvC voor gehouden toezicht

5. Besluit tot statutenwijziging WVH
Bekijk hier de stukken bij dit agendapunt:

- toelichting in notitie
- goedkeuring Aw

- tekst statuten met wijzigingen ten opzichte van huidige versie zichtbaar
- tekst statuten schone versie

6. Voorstel besluit afzien van adviesrecht door ALV
Lees hier de notitie bij dit agendapunt

7. Vaststellen contributie 2024 lidmaatschap WVH
Vaststellen contributie 2024

8. Rondvraag

9. Sluiting

Heeft u vragen over het lidmaatschap van de vereniging, de algemene ledenvergadering of één van de onderwerpen op de agenda? Stuur een email aan C.boers@wvhwonen.nl

Waar kunnen wij u mee helpen?