terug

Algemene ledenvergadering

WVH is een vereniging. Iedereen die een woning van ons huurt, kan lid worden van de vereniging (maximaal één lid per woning).

Leden hebben invloed op het beleid via de algemene ledenvergadering die wij jaarlijks organiseren. Alle leden ontvangen hiervoor per post of e-mail een uitnodiging.
De artikelen uit de statuten van WVH die gaan over de ALV zijn uitgewerkt in een huishoudelijk reglement

De laatste ALV vond plaats op 26 juni 2018.
Alle leden van WVH hebben persoonlijk via email of per brief een uitnodiging ontvangen.

Agenda Algemene Ledenvergadering WVH 26 juni 2018
• Aanvang: 19.30 uur
• Onafhankelijk technisch voorzitter: Roderik van Loon
• Locatie: vergaderzaal WVH

De stukken bij de agenda vindt u hieronder.

Agenda:

1. Opening
Zie notitie  ‘Benoeming onafhankelijk technisch voorzitter’

2. Mededelingen
Stand van zaken benoeming nieuwe directeur-bestuurder
(deelname leden aan wervingsprocedure namens ALV)

3. Notulen:
Notulen Vergadering van Leden van 27 juni 2017 

4. Jaarstukken 2017
Bestuursverslag en jaarrekening 

5. Veegwet
Sinds 1 juli 2017 is de Veegwet van kracht, een bundeling van een aantal aanpassingen van de Woningwet. Alle corporaties in Nederland, waaronder WVH moeten hierdoor opnieuw hun statuten wijzigen (zie agendapunt 6). 

6. Voorstel statutenwijziging (vanuit Veegwet)
Zie de begeleidende notitie en het voorstel

7. Voorstel vanuit klankbordbijeenkomsten: besluit afzien van adviesrecht door ALV
Zie de notitie met het voorstel

8. Vaststellen contributie lidmaatschap WVH
Zie voorstel in de notitie 

9. Rondvraag

10. Sluiting

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met Jeanette de Koning, bestuurssecretaris van WVH.
Per e-mail: j.dekoning@wvhwonen.nl of telefonisch: 0174-38 99 40.

 

Waar kunnen wij u mee helpen?