terug

Bestuur

WVH wordt bestuurd door één directeur-bestuurder: Marcel Korthorst. Hij is verantwoordelijk voor het bepalen en realiseren van de doelstellingen, de strategie en het beleid, de resultaten en een deugdelijk personeelsbeleid. Hierover legt hij verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

De directeur-bestuurder kijkt bij de vervulling van zijn taak naar het belang van WVH en weegt daarbij de belangen van alle betrokkenen af. Hij is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van die activiteiten.
De directeur-bestuurder rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Commissarissen. Tot slot verschaft hij de Raad van Commissarissen alle informatie die nodig is voor de uitoefening van haar taak: het houden van toezicht.

Aanstelling
De directeur-bestuurder is aangesteld voor een periode van vier jaar, met een optie tot verlenging met steeds periodes van vier jaar. Hij wordt benoemd en herbenoemd door de Raad van Commissarissen. De benoeming wordt ter toetsing voorgelegd aan de minister. Zijn beloning is in overeenstemming met de Wet normering topinkomens (WNT). 

 

Waar kunnen wij u mee helpen?